Doar 0,3% din numărul proprietarilor terenurilor agricole au beneficiat de subvenţii

17:05, 15 decembrie 2014 | Economie | 2163 vizualizări | Nu există niciun comentariu Autor:

Sistemul actual de subvenționare este afectat de deficienţe și iregularități, a constatat Curtea de Conturi, care a examinat recent Raportul auditului conformității privind subvenționarea în 2013 a agriculturii în cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) și Agenției de Intervenție și Plăti pentru Agricultură (AIPA). Potrivit raportului, de subvenţii a beneficiat un număr infim de proprietari ai terenurilor agricole, în schimb au profitat întreprinderi cu câştiguri de zeci de milioane de lei.

Auditorii şi-au propus să stabilească dacă sistemul de management financiar și de control realizat de către cele două entităţi este unul conform și respectă regulile aferente gestiunii legale și regulamentare a fondurilor publice destinate subvenționării producătorilor agricoli și dacă acestea sunt direcţionate spre susținerea creșterii durabile a ramurii agricole.

Potrivit raportului, subvențiile alocate în 2013 în sumă de 462 de milioane de lei au fost folosite pentru compensarea dobânzilor achitate la creditele contractate, dar şi pentru asigurarea riscurilor în agricultură. De asemenea, din contul subvenţiilor au fost plantaţi pomi pe o suprafaţă de 4 mii de hectare şi 1,4 mii de hectare de vii. Totodată, beneficiarii au folosit subvenţiile pentru construcția și renovarea serelor, tunelurilor şi a frigiderelor, pentru renovarea tehnologică a unor ferme, pentru procurarea tehnicii și utilajului agricol nou, a animalelor de prăsilă, pentru consolidarea şi îngrijirea terenurilor agricole.

Dar, în opinia raportorilor, sistemul actual de subvenționare este afectat de deficienţe și iregularități care nu permit realizarea unui impact economic și social scontat, rezultat din sporirea competitivității sectorului agricol. Neregulile depistate de misiunea de audit se referă la lipsa prioritizării sectoarelor-cheie generatoare de plusvaloare și neadaptarea strategiilor de dezvoltare la disponibilitățile efective de suport financiar.

De asemenea, autorităţile responsabile nu au formulat obiective măsurabile pentru evaluarea impactului subvenționării. Resursele alocate nu au fost racordate principiilor de cost-eficiență și de rezultate. Auditorii au constatat aplicarea neuniformă a cadrului normativ, precum și vidul de norme, inclusiv prevederi ambigue și carențe de funcționalitate. Totodată, în unele cazuri este dispusă alocarea subvențiilor în lipsa setului complet de documente stabilite regulamentar.

În afară de aceasta, lipsesc procedurile clare, coerente și standardizate privind verificarea corespunderii cererii de subvenționare a criteriilor de eligibilitate, dar se atestă şi un deficit de predictibilitate și transparență a cadrului instituțional aferent procesului de subvenționare per ansamblu.

Auditul a constatat, de asemenea, lipsa la MAIA a fundamentărilor economico-financiare care au stat la baza selectării domeniilor de subvenționare, precum şi absența informațiilor şi fundamentărilor care au stat la baza stabilirii mecanismului de subvenționare, în special al condițiilor de eligibilitate, plafoanelor de subvenționare și cotei subvenției din valoarea investiției.

MAIA nu deține informații nici despre numărul potențial de beneficiari ai subvențiilor în agricultură și nici despre suprafața terenurilor agricole existente la 01.01.2013, în funcţie de tipul, mărimea și repartizarea teritorială a acestora.

Analizele efectuate de audit au relevat că de subvenții au beneficiat doar 0,3% din numărul proprietarilor terenurilor agricole, ceea ce denotă că de sprijinul financiar acordat din partea statului beneficiază o mică parte a producătorilor agricoli, în special cei care lucrează suprafețe mari de teren agricol.

Pe de altă parte, auditul a stabilit că beneficiari ai subvențiilor sunt și întreprinderile de procesare care nu au activități de producere, creștere și cultivare a produselor agricole, dar care în perioada 2011-2013 au obținut profituri de zeci de milioane de lei.

Cadrul legal-normativ privind subvenționarea asigurării riscurilor de producție în agricultură nu ține cont de condițiile climaterice actuale și permite acordarea subvențiilor pentru asigurarea unor riscuri meteorologice care sunt previzibile.

De menționat că, în 2013, beneficiarilor de asigurări subvenționate le-au fost achitate de către companiile de asigurări despăgubiri pentru producerea riscurilor în sumă de 11,9 milioane de lei, ceea ce constituie doar 28,9 % din suma subvenției acordate, de 41,3 milioane de lei.

Cu toate că are loc subvenționarea asigurării riscurilor în agricultură, din buget continuă să fie alocate mijloace pentru compensarea daunelor provocate agriculturii de condițiile meteorologice, care în 2013 au constituit 98 de milioane de lei. În acest sens, MAIA nu a asigurat elaborarea și aprobarea tuturor procedurilor necesare pentru acordarea echitabilă a compensațiilor parțiale a pagubelor suferite de producătorii agricoli urmare a calamităților naturale (secetă, grindină) survenite în anii 2012-2013, ceea ce a determinat acordarea neregulamentară a compensațiilor în sumă de circa 1,1 milioane de lei.

Auditul a stabilit deficiențe operaționale și în activitatea AIPA. Astfel, deși autoritățile publice urmau să aplice sistemul de management financiar și control încă din 26.11.2011, Agenţia se află în prezent doar în stadiul incipient de introducere a acestuia. Drept urmare, cadrul instituțional de exercitare de către AIPA a atribuțiilor delegate nu este bazat pe reguli și proceduri scrise, care ar ghida procesele de recepționare și acceptare a cererilor de subvenționare, inclusiv în scopul anticipării/diminuării riscurilor de fraudă. Astfel, lipsa unor proceduri corespunzător reglementate și standardizate, abordarea neunivocă privind calcularea subvențiilor a avut ca efect calcularea unor subvenții neregulamentare în sumă de 1,3 milioane de lei.

Navighează dupa cuvinte-cheie: , ,